~Obchodní podmínky~

Rancheros

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: Ranchero Food s.r.o.

se sídlem:Korunní 810/104, Praha 10, 101 00

identifikační číslo: 24306461

zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, oddíl C, vložka 194726 (dále jen „Rancheros“) pro přístup a užití webových stránek www.rancheros.cz (dále jen „Podmínky“)

Preambule

Podmínky obchodní společnosti Ranchero Food s.r.o., IČO: 24306461 se sídlem Praha 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194726 (dále jen „Rancheros“) pro přístup a užití webových stránek www.rancheros.cz.

 

I. Úvodní ustanovení

1.    Rancheros provozuje a spravuje web stránky na internetové adrese www.rancheros.cz (dále jen „web stránky Rancheros“).

2.    Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících web stránky Rancheros (dále jen „Uživatel“) při vstupu na web stránky Rancheros, a dalším používání web stránek Rancheros, jakož i další související právní vztahy.

3.    Uživatel vstupem na web stránky Rancheros stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

4.    Uživatelem se v souladu se zněním odst. 2 tohoto článku myslí jakákoli osoba využívající web stránky Rancheros. Tyto osoby se dále dělí na:

-           neregistrované uživatele, tj. prosté návštěvníky web stránek Rancheros (dále jen „Neregistrovaný Uživatel“)

-           registrované uživatele, tj. Uživatele, kteří budou mít na web stránkách Rancheros vytvořen uživatelský účet prostřednictvím registrace a zadáním jména, příjmení, telefonního čísla, emailové a korespondenční adresy (dále jen „Registrovaný Uživatel“)

5.    Rancheros může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Rancheros informuje Uživatele o změně Podmínek na web stránkách Rancheros, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na web stránkách Rancheros.

II. Použití Web stránek Rancheros

1.    Přístup a používání web stránek Rancheros je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání web stránek Rancheros (tj. náklady na internetové připojení aj.).

2.    Rancheros nezaručuje nepřerušený přístup na web stránky Rancheros, ani nezávadnost a bezpečnost web stránek Rancheros. Rancheros neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání web stránek Rancheros, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na web stránkách Rancheros, škody způsobené přerušením provozu, poruchou web stránek Rancheros, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

3.    Kliknutím na některé odkazy na web stránkách Rancheros může dojít k opuštění web stránek Rancheros a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Režim webových stránek třetích subjektů spadá pod obchodní podmínky třetích subjektů a tyto stránky se neřídí těmito Podmínkami.

4.    Rancheros si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na web stránky Rancheros.

5.    Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do web stránek Rancheros či systému, který realizuje přenos z web stránek Rancheros třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

1.    Rancheros zpracovává níže uvedené osobní údaje Registrovaných Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně osobní údaje Neregistrovaných Uživatelů. Ustanovení článku III. Podmínek se týká všech Uživatelů.

2.    Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.    Registrovaný Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4.    Registrovaný Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Rancheros o změně ve svých Osobních údajů.

5.    Zpracováním Osobních údajů může Rancheros, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na web stránkách Rancheros.

6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

7.    Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Rancheros odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Rancheros.

8.    V případě, že by se Uživatel domníval, že Rancheros nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Rancheros o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.    Požádá-li Registrovaný Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Rancheros povinen tuto informaci předat. Rancheros má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Rancheros na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v objednávce zboží a služeb prostřednictvím web stránek Rancheros a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Rancheros na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

1.    Rancheros je vlastníkem web stránek Rancheros.

2.    Web stránky Rancheros je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Rancheros vykonává veškerá majetková práva vztahující se k web stránkám Rancheros.

3.    Obsah web stránek Rancheros nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Rancheros předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

1.    Uživatel vůči Rancheros prohlašuje a zaručuje, že:

a)    je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b)   veškeré údaje, které poskytuje společnosti Rancheros, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

c)    se před zahájením užívání web stránek Rancheros důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 

2.     Registrovaný Uživatel dále prohlašuje, že bude používat web stránky Rancheros, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Registrovaný Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Rancheros právo tyto účty zablokovat a smazat.

3.    Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu zrušit svůj účet/registraci.

4.    Uživatel je povinen při užívání Web stránek Rancheros dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Rancheros i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

a)    užívat web stránky Rancheros v rozporu s těmito Podmínkami, či jiným nevhodným a rizikovým způsobem; v případě oprávněného podezření, že Uživatel užívá web stránky Rancheros v rozporu s tímto závazkem, má Rancheros právo zablokovat a smazat jeho uživatelský účet,

b)   komerčně užívat kterékoli části web stránek Rancheros způsobem způsobilým poškodit Rancheros,

c)    získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

d)   zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást web stránek Rancheros nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data web stránek Rancheros,

e)    používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz web stránek Rancheros. Web stránky Rancheros je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Rancheros a který je v souladu s jeho určením.

5.    Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

a)    nebude používat Web stránky Rancheros, pokud by takovým použitím došlo k porušení právních předpisů,

b)   pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby web stránek Rancheros, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.

 

VI. Dodací a platební podmínky

1.    V případě, že Uživatel využije web stránky Rancheros k objednání služeb a zboží na nich nabízených, má Uživatel postavení kupujícího a Rancheros postavení prodávajícího.

2.    Prodávající se zavazuje:

a)    dodat zboží správného druhu a množství za dohodnutou cenu, to vše v souladu s objednávkou kupujícího,

b)   dodávané zboží vhodně zabalit,

c)    dodat objednávku v dohodnuté lhůtě, případně není-li dohodnuto, dodat bez zbytečného odkladu,

d)   vystavit a přiložit daňový doklad. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.    Kupující se zavazuje:

a)    převzít objednané zboží,

b)   zaplatit za dopravu zboží – pokud se jedná o převzetí zboží při dovozu. Cena dovozu je možná zjistit na www.rancheros.cz

c)    zaplatit za objednané zboží - při osobním odběru osobně na provozovně během otevíracích hodin provozovny (zveřejněných na www.rancheros.cz), případně při převzetí zboží při dovozu a to v hotovosti, nebo stravenkami.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

1.    Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s web stránkami Rancheros se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití web stránek Rancheros realizován.

2.    Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

3.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2014

V Praze dne 1.8.2014